Baby giant panda Long Zai made his public debut in Guangzhou in south China